You TubeFacebookGoogle+
PL

Ogłoszenia

Ogłoszenia
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Budowa pensjonatu w ramach projektu „Komfortowy pakiet turystyczny na mazurach, wypoczynek, sport i rekreacja dla dzieci i dorosłych. Woda, powietrze, ziemia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00. 
 
Załączniki:
Zapytanie ofertowe (skan)
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 4 - wykaz robót, wzór
Załącznik nr 5 - wykaz osób, wzór
Załącznik nr 6 - zobowiązanie innych podmiotów, wzór
Załącznik nr 4 - do istotnych postanowień umowy (​harmonogram)

Załączniki do pobrania tu

Dodatkowe, nowe dokumenty dotyczące zapytania:
- plik z informacją o zmianie
- plik z nowym formularzem ofertowym
 
pobierz tu

Informacja z otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie postępowania 

pobierz tu