You TubeFacebookGoogle+
PL

Fundusze UE

Fundusze UE
 

Firma PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.”Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa Warmii i Mazur. Topiko Tomasz Łohutko” Numer projektu: RPWM.01.05.02-28-0183/19

Celem projektu jest budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie nowych usług: okuć do jachtów z zastosowaniem pełnej automatyki i wzornictwa charakterystycznego dla regionu. Projekt ma na celu produkowanie tradycyjnych produktów, tj. wyrobów szkutniczych, które w tradycyjnej niegdyś technologii były wytwarzane na terenie Warmii i Mazur

Wartość projektu ogółem: 3 686 912,70 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 997 490,00 zł
Dofinasowanie projektu z funduszy UE: 2 037 993,45 zł

 

 

Firma PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko” Numer projektu: RPWM.01.04.04-28-0060/18

Celem głównym realizowanego projektu jest przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy w wyniku poniesienia nakładów inwestycyjnych. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie poprawa konkurencyjności wnioskodawcy na rynku europejskim. Projekt realizuje cel szczegółowy Poddziałania 1.4.4. Internacjonalizacja MŚP, w ramach Osi Projektowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPOWIM 2014-2020. Projekt inwestycyjny 3b „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Wartość projektu ogółem: 1 091 010,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 887 000,00 zł
Dofinasowanie projektu z funduszy UE: 736 121,30zł

 

 

Firma PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko wraz z partnerami realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Komfortowy pakiet turystyczny na Mazurach, wypoczynek, sport i rekreacja dla dzieci i dorosłych. Woda, powietrze, ziemia” Numer projektu: RPWM.01.04.02-28-0013/17

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw partnerskich i ich oferty w oparciu o usługi związane z noclegiem i produktami turystyki aktywnej. Utworzenie pakietów usług mające na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw partnerskich na rynku.

Wartość projektu ogółem: 2 091 000,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 700 000,00 zł
Dofinasowanie projektu z funduszy UE: 815 830 ,00 zł

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa Warmii i Mazur. TOPIKO Tomasz Łohutko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.5. – Nowoczesne firmy, Poddziałania 1.5.2. – Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu przekazujemy informację o wyniku postępowania.

Załącznik:

 1. Informacja o wyniku postępowania

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa Warmii i Mazur. TOPIKO Tomasz Łohutko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.5. – Nowoczesne firmy, Poddziałania 1.5.2. – Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

Załącznik:

 1. Otwarcie ofert

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 – Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.4 – Internacjonalizacja MŚP przekazujemy informację o wyniku postępowania

Załącznik:

 1. Informacja o wyniku postępowania

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 – Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.4 – Internacjonalizacja MŚP przekazujemy informację z otwarcia ofert.

Załącznik:

 1. Otwarcie ofert

 

 

Zamawiający informuje, że dnia 27.05.2021 r zmienił treść Zapytania ofertowego. W załączeniu pismo i Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis techniczny po modyfikacji.

Pozostałe zapisy bez zmian. Zapraszamy do złożenia oferty

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 27.05.2021
 2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
 3. Modyfikacja treści zapytania 27.05.2021

 

 

Informujemy, że w dniu 07 maja 2021 roku na platformie Baza konkurencyjności zostało wszczęte postępowanie na dostawę wycinarki laserowej do obróbki blach, rur i profili oraz krawędziowej prasy serwo-elektrycznej w ramach Poddziałania 1.5.2. – Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, nr projektu RPWM.01.05.02-28-0183/19 pod nazwą „Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa Warmii i Mazur. TOPIKO Tomasz Łohutko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.”

Pełna dokumentacja z procedury dostępna jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46825

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe do publikacji 07.05.2021
 2. Załącznik nr 1 - formularz oferty
 3. Załącznik nr 2.1 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Wycinarka laserowa
 4. Załącznik nr 2.2 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Prasa
 5. Załącznik nr 3 - wykaz dostaw

 

 

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2021 roku na platformie Baza konkurencyjności zostało wszczęte postępowanie na dostawę fabrycznie nowej, w pełni elektrycznej, wieloosiowej giętarki do rur wraz z wizualno-graficznym oprogramowaniem 3D w ramach poddziałania 1.4.4 – Internacjonalizacja MŚP, nr projektu RPWM. 01.04.04-28-0060/18 pod nazwą ”Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.”

Pełna dokumentacja z procedury dostępna jest pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44869

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe do publikacji 26.04.2021
 2. Załącznik nr 1 - formularz oferty
 3. Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna przedmiotu
 4. Załącznik nr 3 - wykaz dostaw

 

 

Firma PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko realizuje wspólnie z partnerami Willa Dwa Jeziora Art Events Krzysztof Gawrych oraz PHU Krzysztof Dłuski projekt pt.: "Komfortowy pakiet turystyczny na Mazurach, wypoczynek, sport i rekreacja dla dzieci i dorosłych. Woda, Powietrze, Ziemia. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałania RPWM.01.04.02 Pakietowanie produktów i usług.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw partnerskich i ich oferty w oparciu o usługi związane z noclegiem i produktami turystyki aktywnej. Utworzenie pakietów usług mające na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw partnerskich na rynku.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.091.000 zł

Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 815.830 zł